นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 09:00 ร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -ผวจ.เป็นประธานฯ
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.พังงา
2 14:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ชั้น 2