นายพุทธ กฤชคงพันธุ์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา ชั้น 2