นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ร่วมประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการ ผวจ.พังงา
2 13:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพังงา (กรอ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา