นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ร่วมการประชุมแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา