นายโชตินรินทร์ เกิดสม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 11:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและตรวจสอบโรคปอดอักเสบ (ไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2019) จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา