นายพุทธ กฤชคงพันธุ์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อคัดเลือกองค์การที่มีกิจกรรมดีเด่นทางสังคม
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา