นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน เสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา