นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : - ผ่านระบบ Video call ผ่านแอพพลิเคชันไลน์ (Line)
3 13:00 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมราชสีห์ ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา