นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา