นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ประธานประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
2 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)