นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 -ประธานประชุมติดตามภารกิจสำคัญเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนงานตามตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวง กรม จังหวัด ฯลฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 6 และคณะฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม จำนวน 6 คน เข้าพบฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
3 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา (กศจ.พังงา) ครั้งที่ 3/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.ศึกษาธิการจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 - นาวาโทกานต์ เพชรสุวรรณ ผู้บังคับกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 22 เข้าพบเพื่อเยี่ยมคำนับ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
5 14:30 - 00:00 - พลเรือตรีมงคล ประยูรศุข รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และรองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ เขตทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคำนับและหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
6 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์