นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมการตรวจตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตการตรวจราชการที่ 6 (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพังงา ปี 2563 รุ่นที่ 1
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา