นายวิรัช ตั่นสกุล
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 - ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา