นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมราชสีห์ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 ประชุมคณะทำงานพัฒนาจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเดิม) เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองและหอศิลป์ จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น1 อ.เมืองฯ จ.พังงา