นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2
2 14:00 - 00:00 ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โครงการเราชนะตามมติคณะรัฐมนตรี (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2