นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2