นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 หัวหน้าคณะนำตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้า (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ตลาดเทศบาลตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ผ่านระบบ VDO Conference (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหสกรณ์จังหวัดพังงา (ซอยอู่เรือ) อ.เมืองพังงา