นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประชุมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น 2
2 10:00 - 00:00 (รอง ผวจ.(ม)_มอบ) ประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
รายละเอียด : .
สถานที่ : พื้นที่คลองบางน้ำใส หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ต.สองแพรก อ.เมือง
3 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมจิตอาสาจังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพังงา