นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ผอ.บุษบา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สนง.กศน. (ตากแดด)
2 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/3 กรมราชทัณฑ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.ปภ.