นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา ชั้น2
2 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด (ก.จ.จ.พังงา, ก.ท.จ.พังงา และ ก.อบต.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 15:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน ปภ. ชั้น 3