นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา