นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 09:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสามัครเตือนภัย ประจำปีงบประมาณ 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม เลอ เอราวัณ อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
รายละเอียด : -
สถานที่ : สำนักงานอัยการจังหวัดพังงา