นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ร่วมพิธีเปิด "ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ" พื้นที่ฐานฐัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ บริเวณ "ศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา กองทัพเรือ" พื้นที่ฐานฐัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3
2 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.จังหวัด (ก.จ.จ.พังงา, ก.ท.จ.พังงา และ ก.อบต.จังหวัดพังงา)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
3 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สนง.อัยการจังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา