นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานการส่งมอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง
2 13:00 - 00:00 - ร่วมในการตรวจเยี่ยมโรงเเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา กับประธานกรรมการบริหารมูลนิธฺิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา