นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:15 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมหอสมุดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า (สนามกีฬากลางเทศบาล) อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมโต๊ะข่าว
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา