นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 กล่าวต้อนรับและเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดพังงา (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ม.9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง
2 13:00 - 00:00 ร่วมตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูตาล (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หมู่ที่ 5 ต.โคกกลอย​ อ.ตะกั่วทุ่ง