นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง
2 13:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง
3 15:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ตำบลกะปง อำเภอกะปง