นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง
2 13:00 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลกะปง อำเภอกะปง
3 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ)_ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ตำบลกะปง อำเภอกะปง
5 15:30 - 00:00 ประธานตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดพังงา งวดที่ 7, 8, 9 และ 10 (งวดสุดท้าย)
รายละเอียด : .
สถานที่ : ในเขตพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดพังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา