นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผ้าบาติก
รายละเอียด : -
สถานที่ : เรือนจำจังหวัดพังงา
2 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนสามพระยาบริรักษ์ภูธร อดีตเจ้าเมืองพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 11:30 - 00:00 - แถลงข่าวสถานการณ์ COVID - 19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
6 15:00 - 00:00 - ประธานประชุมการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา