นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมใหญ่ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมืองฯ จ.พังงา
3 15:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการ การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา" ประจำปี 2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา