นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานพิธีมอบหนังสือรับรองการกักกันตนทางเลือกระดับจังหวัดพังงา (ALQ) (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมอลีนตา รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.โคกกลอย​ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา​ ครั้งที่​ 2/2564​ (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระดับจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน​ พมจ.พังงา​ ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมหารือโครงการถนนสะอาดปลอดภัย (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทพังงา
6 15:00 - 00:00 ประชุมการจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงาน​ กกต.ประจำจังหวัดพังงา