นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประชุมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องเอกสารการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติราชการปลัดจังหวัดพังงา (ชั้น 2) ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดพังงาศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 15:00 - 00:00 ประชุมจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564"
รายละเอียด : .
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพังงา ที่ทำการปกครองจังหวัด/076 -