นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (ก.ท.จ.พังงา) ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
5 14:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม 1 (สิมิลัน) สนง.สาธารณสุขจังหวัดพังงา
6 15:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : เรือนจำจังหวัดพังงา