นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 สหกรณ์จังหวัดพังงาขอเข้าพบเพื่อรายงานตัวมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ ใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ของ สนง.ปภจ.
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุม สนง.ปภจ.พังงา