นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล
ปลัดจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ก.จ.จ.จังหวัดพังงา) ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา (ก.ท.จ. พังงา) ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพังงา (ก.อบต.จ.พังงา) ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
4 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด (อกส.จ.) ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
5 15:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการในโครงการต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล เรือนจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เรือนจำจังหวัดพังงา
6 15:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ระดับจังหวัด
รายละเอียด : .
สถานที่ : ณ เรือนจำจังหวัดพังงา