นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ประธานประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา และประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
3 13:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา