นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.พง.ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมจำปูน
3 13:30 - 00:00 ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
4 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) เข้าร่วมติดตามการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
5 16:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ณ ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเมืองเก่าตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา