นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 หารือนโยบายกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (ศ) ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 (ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านสามช่อง ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา