นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ อบจ. ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. ใน ก.จังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภา อบจ.พังงา