นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 - ออกรายการวิทยุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา รายการ "สุขจัง ที่พังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 - ประชุมหารือเรื่องร่างผังเมืองรวมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา
3 10:30 - 00:00 - ผอ.สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 สุราษฎร์ธานี และคณะฯ เข้าพบหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมเหมืองแร่ ศาลากลางจังหวัดพังงา