นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ พง 54-1/2564
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปาริฉัตร สำนักงานอุตสาหกรรม จ.พังงา อ.เมืองฯ จ.พังงา
2 15:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมดีบุก ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดพังงา