นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ประธานประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประกันสังคมจังหวัดพังและสรรพสามิตจังหวัดพังงา เข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองเจ้าเมือง ศาลากลาง จ.พังงา
3 13:30 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเยาววิทย์
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา (ระบบ Zoom)