นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 (ผวจ. มอบ) ต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และร่วมเป็นเกียรติมอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชน
รายละเอียด : -
สถานที่ : อาคารห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้าง
2 12:15 - 00:00 ร่วมต้อนรับคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา