นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 15:00 - 00:00 ต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลกะไหล (ศูนย์สารพัดนึก) อำเภอตะกั่วทุ่ง​ จังหวัดพังงา
2 16:00 - 00:00 ต้อนรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ผวจ.มอบหมาย)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา