นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 (ผวจ.มอบ) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาในการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 (ขอเข้าพบ) สหกรณ์จังหวัดพังงา ขอเข้าพบหารือข้อราชการ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา