นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อสร้างการรับรู้และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ให้กับจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องภูผา ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:30 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องปรชุมเทพทาโร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดพังงา