นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ระดับจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัด
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา