นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน ศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมหารือคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System-VCS)
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา