นางสาวภัทรกันยา ชูวงศ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
วัน จันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 14:00 - 00:00 ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา