นายบุญเติม เรณุมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
วัน พุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 12:00 ประธานประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา
2 09:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 4/2564
รายละเอียด : ผ่านระบบ Video Conference
สถานที่ : -
3 13:30 - 00:00 (ผวจ.มอบ) ประธานประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพังงา และการโอนสินทรัพย์ของส่วนราชการ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา